Disiplin Kurulu Kararları

AYSAK Dünya Arama Kurtarma Medikal Derneği Disiplin Kuralları-202305-01

1.AMAÇ

MADDE 1: Bu yönetmelik, AYSAK Dünya Arama Kurtarma Medikal Sağlık Derneği Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenler. Ekibin misyonu, vizyonu ve etik kuralları vardır. Disiplin yönetmeliği, bu vizyon, misyon ve etik kuralları korumak, ekibin iç huzurunu sağlamak, disipline etmek, Yönetim Kurulu ve birimler tarafından alınan kararların düzgün yürütülmesini ve işleyişini sağlamak, işlenen suçları cezalandırmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu yönetmelikte adı geçen;

KURUL; Disiplin Kurulunu,
DERNEK; AYSAK Dünya Arama Kurtarma Medikal Sağlık Derneği
GÖNÜLLÜ; Ekibe gönüllü olmuş kişisel başvuru formunu doldurmuş kişiler dir.

2.KAPSAM

MADDE 2: Disiplin Yönetmeliği, AYSAK üyeleri tarafından işlenebilecek, disiplin suçu olarak kabul edilen eylemleri kapsar. Disiplin Yönetmeliği ekibin üyelerinin tümünü kapsar. Disiplin Yönetmeliği, asil üyeleri bağladığı ölçüde, henüz asil üyeliğe geçmemiş ancak kendi isteği ve insiyatifi ile gönüllü müracaat formunu doldurmuş, dernek faaliyetlerine aktif olarak katılan gönüllü üyeleri de aynı ölçüde bağlamaktadır. Yani kişisel başvuru formunu dolduran her aday(gönüllü), bu Disiplin Yönetmeliğini kabul etmiş sayılacaktır.

Üyelerin bağlı bulundukları kurumlarınca, haklarında disiplin soruşturması yapılıp yapılmadığı veya disiplin cezası verilip verilmediği, bu yönetmeliğe göre işlem yapılmasını engellemez.

3.KURULUN OLUŞUMU

MADDE 3: Disiplin Kurulu 3 asil, 1 yedek üyeden teşkil eder. Bu üyeler Yönetim Kurulu tarafından atanır yada görevden alınır, kurul üyelerinden birinin istifa etmesi yada eksilmesi halinde yerine Yönetim Kurulu tarafından yenisi atanır. Kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınır. Kurul asil üyelerinden birinin eksilmesi halinde, yedek üye onun yerini alır ve oy kullanabilir. Kurul, Yönetim Kurulu tarafından ve/veya Disiplin Kurulu üyelerinin 2/3 imzasıyla toplantıya çağrılır. Kurul, kendi içinde ve/veya Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Başkan toplantıyı idare eder ve Yönetim Kurulu ile teması sağlar. Kurul üyelerinden herhangi biri hakkında disiplin soruşturması açılması Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Bu durumda Yönetim Kurulu, soruşturma açılan üyeyi, soruşturma tamamlanana kadar görevinden alır, yerine bir başka üye atar. Soruşturma sonunda üye hakkındaki karara göre yeniden görevine iade eder veya azleder. Herhangi bir disiplin cezası almış üye Disiplin Kurulunda görevlendirilemez.

4.YETKİ

MADDE 4: Kurul; Yönetim Kurulu kararı ile yâda bir üyenin yazılı şikâyeti üzerine, bu yönetmelik maddelerini, EKİBİN tüzüğünü, Dernekler Kanununu ve Türk Medeni Kanununu yönetmeliğini esas alarak disiplin soruşturmasını yürütür. Kurul soruşturmasını tamamladıktan sonra, görüşlerini ve kararlarını Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulu verilen kararı ve kurulun görüşlerini onaylamak, değiştirmek ve/veya reddetmek hakkına sahiptir.

5.ÇALIŞMA BİÇİMİ

MADDE 5: Kurul, Yönetim Kurulu kararı tarafından göreve çağrılır. Disiplin soruşturması açılması için yazılan dilekçe, Yönetim Kurulu Başkanlığına sunulur, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Disiplin Kurulunu göreve çağırır. Tüm soruşturma boyunca yapılacak olan yazışmaların tümü “GİZLİ” ibaresiyle yapılır. Bildirimde bulunan üye/üyeler ile suçladığı üye/üyelerin kimlikleri saklı tutulur. Hakkında soruşturma açılmış üye, yöneltilen suç ile ilgili karar kesinleşene kadar, Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz. Kurul; üyenin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamak ile yükümlüdür. Bu sebep ile ilgili tüm kişilerin veya kuruluşların bilgilerine başvurabilir. Resmi makamlardan belgeler isteyebilir. Tanıkların sözlü anlatımlarına, bu anlatımları yazıya dönüştürmek ve imza almak koşulu ile başvurabilir.

6.SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI VE ZAMAN AŞIMI

MADDE 6: Yazılı bildirimin Yönetim Kuruluna gelmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde Disiplin Kuruluna bildirimi iletir. Disiplin Kurulu, bildirimi almasından itibaren 7 (yedi) gün içinde soruşturmaya başlamak zorundadır.

7.BİLDİRİM

MADDE 7: Bildirim, üyenin Yönetim Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu üyeyi yazılı olarak belirtip, iddialarını varsa delilleri ile birlikte (yazılı, görsel, vs) açıklaması ile yapmış olur. Yazılı bildirimde; bildirimi yapan üyenin açık kimliği, üye numarası, bildirimin konusu, olaylar ve bildirim gününün belirtilmesi zorunludur. Bildirimde bulunan üyenin kimlik bilgileri, açık ve ulaşılabilir adresi ile imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz. Ayrıca e- mail ve/veya fax ile yapılan bildirimler de işleme konulmaz.

MADDE 8: Yönetim Kurulu bildirim olmasa bile, dernek ONUR ve İTİBARININ korunması adına, derneği zarara uğratıcı beyan, bildirim ve davranışlarda bulunan üyeleri hakkında soruşturma açılmasını isteyebilir.

8.SORUŞTURMA

MADDE 9: Disiplin Kurulu; göreve çağrıldıktan itibaren 7 (yedi) gün içinde soruşturmaya başlamak zorundadır. Hakkında soruşturma başlatılması uygun görülen kişiye bildirim konusu açık ve anlaşılır
bir biçimde yazılı ve “
GİZLİ” olarak 7 (yedi) gün içinde bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren başlayarak 15 (on beş) gün içinde ilgilinin savunması, varsa kanıtları ile birlikte yazılı olarak bildirmesini ister. İlgili üye haklı gerekçeler göstererek 15 (on beş) günü geçmemek üzere savunma için ek süre talep edebilir.

Bu süreler içerisinde savunmasını vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan üyenin sözlü anlatımlarına da başvurulabilir. 15 (onbeş) günlük sürenin sonunda kurul, en geç 10 (on) gün içerisinde bir karara varıp, bu kararını Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu, bildirimde bulunan ve suçlanan üye/üyelere soruşturma sonucunu, “GİZLİ” ve yazılı olarak bildirir. Varsa cezanın uygulanması Yönetim Kurulu yetkisindedir.

9.DİSİPLİN CEZALARI

MADDE 10:

Yazılı Uyarı Cezası; İlgili dernek üyelerinin iyi niyetinden kuşku duyulmadığı hallerde derneğin diğer üyeleri, üçüncü kişi ve kurumlar ve dernek birimleri ile daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

Para Cezası; Üyenin ailesi veya konukları da dâhil olmak üzere, dernek taşınır ve/veya taşınmaz mallarına verilecek maddi zararlardan üye sorumludur. Söz konusu üye bu zararları karşılamakla yükümlü olduğu gibi bu zararlardan doğacak AYSAK gelir kayıplarını da ödemek ile yükümlüdür. Uygulanacak para cezasının tutarı, doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

Uzaklaştırma Cezası; Dernek organlarına seçilmiş üyeler tarafından veya yasa ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmeyenlere 1 (bir) aydan 6 (altı) aya kadar verilir.

İhraç Cezası; Genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş kişiler ile dernek topluluğuna zarar verenler ve dernek topluluğuna kazanılamayacağına kanaat getirilen üyelere verilir. AYSAK organlarına seçilmiş üyeler tarafından veya yasa ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmemek, disiplin cezaları hükümleri içerisindeki etik kurallara uymamak konularında ısrarcı davranılması ihraç nedenidir.

10.DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ

MADDE 11: Hakkında cezai işlem yapılan üye bu karara itirazını, tebligat tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı bir dilekçe ile yapabilir. Yönetim Kurulu itirazı ilk olağan toplantısında gündeme alır. İtiraza cevap 15 (on beş) gün içerisinde ilgili üyeye yazılı olarak tebliğ edilir. Bu süre zarfında hakkında işlem yapılan üye hiçbir eğitime,etkinliğe ve/ya operasyona katılamaz.

11.DİSİPLİN CEZASI GEREKTİREN HÜKÜMLER

MADDE 12: Aşağıda tanımlanan eylemler disiplin suçu sayılacaktır.

 1. AYSAK ın öncelikli 4 ana kuralına uygun davranışlarda bulunmayanlar; din-dil; siyasi görüş ve kişiler arası ilişkiler

 2. AYSAK ı temsil ederken ve/veya AYSAK ın kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri taşırken ve/veya kullanırken, AYSAK a zarar verecek, prestijini sarsacak hareketlerde bulunmak,

 3. AYSAK a ait mal, malzeme ve araçları özel işlerinde kullanmak ve/veya kullandırmak, korumamak, kaybetmek, bunlara zarar vermek, zamanında iade etmemek,

 4. AYSAK a ait mal, malzeme, evrak ve araçları sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, AYSAK dışına çıkartmak, üçüncü şahıslara göstermek ve/veya vermek,

 5. Bilerek ve isteyerek, AYSAK adını ve AYSAK kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri (giysi, kartvizit, kimlik, amblem, araç, vb) kullanmak suretiyle maddi ve/veya manevi çıkar elde etmek,

 6. AYSAK ile ilgili herhangi bir konu veya üye hakkında, dernek içinde ve/veya dışında, üçüncü şahıslara ve/veya kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, AYSAK a zarar vermek,

 7. Yetkisi ve görevi olmadığı halde, Yönetim Kurulunun izni olmadan, kişi, kurum ve kuruluşlarla, AYSAK adına görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak, bağlayıcı sözler vermek, vb davranışlarda bulunmak,

 8. Yönetim Kurulu bilgisi ve izni olmadan, basın kuruluşları ile görüşmek, AYSAK adına açıklamalarda bulunmak, demeç vermek, yorum yapmak,

 9. Yönetim Kurulu bilgisi ve izni olmadan, aynı amaçla çalışan diğer dernekler ile görüşmek, AYSAK adına açıklamalarda bulunmak, yorum yapmak,

 10. İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde eylemlerde bulunmak, genel ahlak ve terbiye kurallarına uymamak,

 11. Bir başka üye hakkında, mesnetsiz, ispatsız, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, sataşmak, taciz ve/veya tehdit etmek, yalan söyleyerek zor durumda bırakmak,

 12. AYSAK içinde ve/veya dernek ile ilgili bir ortamda, siyasi, ahlaki, vicdani hayat görüşünü, üyeleri rahatsız edecek ve derneğe zarar verecek şekilde açıklamak, empoze etmeye çalışmak, vb hareketlerde bulunmak,

 13. Diğer üyeleri ve üçüncü şahısları rahatsız edecek şekilde alkol almak ve/veya alkollü dolaşmak, tıbbi zorunluluk harici uyuşturucu ve keyif verici gibi maddeler kullanmak, AYSAK ı temsil eden herhangi logo ve/veya ibare ile aleni bir şekilde Sigara / Alkol kullanmak,

 14. Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihlal etmek, kötüye kullanmak, suistimal etmek, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak,

 1. Üzerine aldığı görevleri, mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işlerin yapılmasını engellemek,

 2. Yönetim Kurulunca alınmış kararlara, belirlenmiş kurallara ve işleyişlere uymamak, karşı gelmek, değiştirmeye çalışmak,

 3. Bir üye ve/veya gönüllü üyenin, AYSAK içinde çalışmasını, görev ve sorumluluk almasını, geçerli bir nedeni olmadan engellemek ve/veya engellemeye çalışmak,

 4. Şikâyet hakkını suistimal etmek, kötüye kullanmak, bu hakkı diğer üyeler üzerinde küçük düşürücü ve baskı aracı olarak kullanmak,

 5. AYSAK ile ilgili herhangi bir konuda açıklanamayan, tanımlanamayan gizli toplantılar düzenlemek, gruplaşma ve hizipleşmelere neden olmak,

 6. AYSAK içerisinde şahsi kin ve kızgınlıkları ön plana çıkartmak, bu durumu AYSAK işlerine karıştırarak derneğe zarar vermek,

 7. Disiplin Kurulu soruşturmalarında, kurulu oyalamak, yalan beyanda bulunmak,

 8. Derneğin şu an yürürlükte olan ve/veya daha sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik ve genelgelere aykırı iş ve işlemlerde bulunmak,

 9. Disiplin Kurulunun gizlilik ilkesinin ihlali.

 10. Haftalık olağan toplantı ve eğitimler ile, mesai saatleri dışında yapılacak olan her türlü eğitim, çalışma, toplantı, alarm, tatbikat ve sair katılım çağrısına, İnsan Kaynakları Birimi’ne yazılı olarak veya e-posta yolu ile, uzun dönem mazereti beyan etmeksizin ve mücbir sebep belirtmeksizin, 3 defa üst üste katılmamak.

 11. AYSAK tarafından bilinen ikamet adresinden, başka bir şehre/ülkeye çıkış yapılması halinde, Etik Kurallar Yönetmeliği’nde yer alan şartlara uygun şekilde şehir/yurt dışı çıkış bilgilendirmesini yapmamak.

 12. AYSAK derneğine operasyonlar da kullanılmak üzere tahsis edilmiş Arama Kurtarma araçları dışında hususi ve/veya ticari araçlar siren, çakar, tepe lambası, logo v.b gibi hususlar Yönetim Kurulu iznine bağlıdır,

 13. AYSAK araçlarının intikal planlarına uygun sürüşte bulunmayan herkesi kapsar,

 14. AFAD a bildirilmiş AYSAK personel manifestosu haricinde AYSAK gönüllülerinin ferdi olarak AYSAK ı temsilen üniforma, herhangi bir logo ve/veya ibare ile operasyona çıkmaları.

12.YÜRÜRLÜK

MADDE 13: Bu yönetmelik, ilk yapılacak Olağan haftalık toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer.